Umowa Dotycząca Warunków Korzystania (TOU)

Riot Games Ireland Merchandise Limited

Niniejsza strona internetowa, Riot Games Merch Store („Strona”) prowadzona jest przez Riot Games Ireland Merchandise Limited, irlandzką jednoosobową prywatną spółkę z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości kapitału nominalnego („Riot Games”). Dla celów niniejszej Umowy (jak określono poniżej), zwroty „Państwo” oraz „Państwa” będą odnosić się do użytkownika komputera korzystającego ze Strony.

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ DOTYCZĄCĄ WARUNKÓW KORZYSTANIA (NINIEJSZYMI „WARUNKAMI KORZYSTANIA” LUB „UMOWĄ”). NINIEJSZA UMOWA JEST EGZEKWOWALNA PODOBNIE JAK JAKAKOLWIEK UMOWA PISEMNA PODPISANA PRZEZ PAŃSTWA. JEŚLI NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA WSZYSTKIE WARUNKI UMOWY, PROSIMY NIE KORZYSTAĆ ZE STRONY.

Informujemy, że podczas korzystania ze Strony mogą Państwo zostać poproszeni o podanie Riot Games określonych informacji umożliwiających identyfikację tożsamości, przy czym przechowywanie i wykorzystywanie takich informacji podlegać będzie Polityce Prywatności Riot Games („Polityka Prywatności”), włączonej do niniejszej umowy poprzez odniesienie. Fakt korzystania przez Państwa ze Strony oznacza, że przeczytali Państwo, zrozumieli oraz zaakceptowali warunki Polityki Prywatności.

I. LICENCJA OGRANICZONEGO KORZYSTANIA

Ze Strony mogą korzystać jedynie upoważnieni użytkownicy końcowi, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie. Strona oraz wszelkie związane z nią materiały (łącznie zwane „Materiałami”) są udostępnione jedynie do prywatnego, a nie komercyjnego użytku, w celach rozrywkowych. Jeśli nie uzyskano wyraźnego zezwolenia Riot Games, nie wolno sprzedawać, kopiować, wymieniać, przekazywać, publikować, cedować ani w inny sposób rozpowszechniać niczego, co skopiowano lub pobrano z Materiałów.

Aby zamawiać usługi i towary z niniejszej Strony, można zarejestrować konto („Konto”), pod warunkiem, że korzysta się ze Strony zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania.

II. WYMOGI ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM, WYSYŁKA ORAZ ZWROTY

Rejestrując Konto potwierdzają Państwo, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali warunki niniejszej Umowy. Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za wszelkie koszty połączenia internetowego, wraz z całym sprzętem, serwisowaniem i kosztami naprawy koniecznymi, by można było uzyskać dostęp do Strony.

Nasze warunki sprzedaży określone są pod poniższym linkiem oraz włączone poprzez odniesienie do niniejszej Umowy: Warunki Sprzedaży.

Zastrzegamy sobie prawo do nieprzeprowadzenia jakiejkolwiek transakcji, jeśli zachodzi podejrzenie oszustwa, oraz do usunięcia jakiegokolwiek Konta w przypadku naruszenia niniejszych Warunków Korzystania.

W przypadku pytań dotyczących wysyłki oraz zwrotów, prosimy o kontakt: Kontakt z nami

III. INFORMACJE OGÓLNE

A. Uprawnienia. Tylko osoby fizyczne, w przeciwieństwie do wszelkiego rodzaju osób prawnych (np. spółek kapitałowych, i/lub spółek osobowych), mają prawo do uzyskania dostępu do Strony. Zawierając niniejszą Umowę oświadczają Państwo, że są osobami pełnoletnimi i posiadają zdolność do czynności prawnych umożliwiającą zawarcie umowy w ramach jurysdykcji, w której przebywacie. Wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszej Umowy we własnymi imieniu oraz, wedle uznania, w imieniu niepełnoletnich dzieci, których jesteście rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz które upoważniliście do wchodzenia na Stronę. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na poniesienie całkowitej odpowiedzialności za wszelkie czynności wykonywane za pomocą tej Strony lub na niej oraz są Państwo odpowiedzialni za zapewnienie, żeby zarówno Państwo, jak i/lub wasze dzieci znali, rozumieli i przestrzegali warunków niniejszej Umowy oraz wszelkich innych zasad, polityk, powiadomień i/lub umów Riot Games.

STRONA NIE JEST PRZEZNACZONA DLA DZIECI PONIŻEJ 13 ROKU ŻYCIA; RIOT GAMES ŚWIADOMIE NIE GROMADZI INFORMACJI POCHODZĄCYCH OD DZIECI PONIŻEJ 13 ROKU ŻYCIA. JEŚLI MASZ PONIŻEJ 13 LAT, NIE PODAWAJ RIOT GAMES ŻADNYCH INFORMACJI UMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ TOŻSAMOŚCI.

B. Zawieszenie/ Wypowiedzenie. RIOT GAMES ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAWIESZENIA, WYPOWIEDZENIA, ZMIANY LUB USUNIĘCIA STRONY LUB PAŃSTWA KONTA ORAZ DO UNIEMOŻLIWIENIA PAŃSTWU DOSTĘPU DO STRONY Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU BĄDŹ TEŻ BEZ POWODU, ZA POWIADOMIENIEM LUB BEZ, ORAZ BEZ PONOSZENIA Z TEGO TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM PAŃSTWA. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z dostępu do Strony.

IV. WŁASNOŚĆ

A. Własność Intelektualna. Wszelkie prawa oraz tytuł własności w przypadku Materiałów oraz wszelkiej treści w nich zawartej (w tym również, bez ograniczenia: kodu komputerowego, tytułów, obiektów, artefaktów, postaci, imion postaci, lokalizacji, nazw lokalizacji, opowieści, fabuł, dialogów, charakterystycznych zwrotów, dzieł sztuki, grafik, projektów strukturalnych lub krajobrazowych, animacji, dźwięków, kompozycji muzycznych oraz nagrań, Punktów Riot, efektów audiowizualnych, podobizn postaci i metod działania) przysługują Riot Games Inc., spółce prawa stanu Delaware, lub jej licencjodawcom. Materiały oraz wszelka treść w nich zawarta będą chronione na mocy amerykańskich, europejskich oraz innych międzynarodowych praw własności intelektualnej. Riot Games oraz jego licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa w związku z Materiałami, w tym również, bez ograniczenia, wyłączne prawo do tworzenia utworów zależnych. Państwo wyrażają zgodę na to, że nie będą tworzyć żadnych dzieł autorskich na podstawie Materiałów bez uzyskania wyraźnego zezwolenia Riot Games. Dodatkowo, o ile niniejsze postanowienie nie stanowi inaczej, Riot Games nie upoważnia Państwa do wykorzystywania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logotypów, nazw domen, haseł i/lub charakterystycznego sposobu opakowania produktów Riot Games lub jego licencjodawców (razem zwanych „Znakami Riot Games ”) w żadnym wypadku bez pisemnej umowy licencyjnej. Wszelkie powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikacja Materiałów, bądź też wykorzystywanie Materiałów sprzeczne z niniejszą Umową, są wyraźnie zabronione przez prawo i mogą skutkować poważnymi sankcjami cywilnymi i karnymi.

B. Dostarczanie Niezamówionych Pomysłów. Riot Games ceni sobie Państwa opinie na temat usług i produktów, lecz prosi, by nie przysyłać żadnych twórczych pomysłów, sugestii ani materiałów. Ani Riot Games, ani żaden z jego pracowników i/lub wykonawców nie akceptuje ani nie bierze pod rozwagę niezamówionych pomysłów, oryginalnych prac twórczych lub innych utworów, w tym również, bez ograniczenia, pomysłów lub sugestii dotyczących nowych lub ulepszonych technologii bądź też ulepszeń produktów, planów marketingowych lub nazw nowych gier (razem zwanych „Niezamówionymi Pomysłami”). Prosimy o nie przysyłanie Niezamówionych Pomysłów do Riot Games ani do jego pracowników i/lub wykonawców. Polityka ta ma na celu uniknięcie ewentualnych nieporozumień lub sporów w przypadku, gdy produkty lub usługi Riot Games mogą wydawać się podobne do nadesłanych Niezamówionych Pomysłów. Jeśli mimo to przyślą Państwo Niezamówione Pomysły do Riot Games lub do kogokolwiek z jego pracowników i/lub wykonawców, wówczas przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że z chwilą przekazania lub przesłania takich pomysłów, udzielają Państwo Riot Games oraz osobom przezeń wyznaczonym światowej, nieodwołalnej, wieczystej, sublicencjonowalnej, przenoszalnej, mogącej być przedmiotem cesji, niewyłącznej i bezpłatnej licencji oraz prawa do wykorzystywania, powielania, dystrybucji, modyfikacji, adaptacji, tłumaczenia, tworzenia utworów zależnych, publicznego wykonywania, publicznego prezentowania, cyfrowego odtwarzania, tworzenia, zlecania tworzenia, sprzedaży, oferowania do sprzedaży oraz importowania waszych Niezamówionych Pomysłów, w tym również, bez ograniczenia, wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów, praw własności przemysłowej oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej oraz praw majątkowych związanych z takimi Niezamówionymi Pomysłami, we wszelkich środkach przekazu znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości, w jakimkolwiek celu komercyjnym lub innym, przy czym obejmuje to również, bez ograniczenia, prawo do przekazania Niezamówionych Pomysłów innym, bez wypłacania Państwu żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. W zakresie jakim jest to konieczne, oświadczają Państwo, że zobowiązują się sporządzić i dostarczyć wszelkie dokumenty oraz wykonać wszelkie działania konieczne lub pożądane w celu zagwarantowania, że prawo do użytkowania Niezamówionych Pomysłów przyznane Riot Games zgodnie z tym, co określono powyżej, jest ważne, skuteczne i egzekwowalne. Rezygnują Państwo również ze wszelkich roszczeń, jakoby jakiekolwiek wykorzystywanie waszych Niezamówionych Pomysłów przez Riot Games i/lub jego licencjobiorców naruszało Państwa prawa, w tym również prawa moralne, prawa do prywatności, prawa do wizerunku, prawa majątkowe lub inne prawa i/lub prawa do podpisania pod materiałami lub pomysłami w nich zawartymi.

C. Recenzje, Komentarze, Wiadomości oraz inna Treść. Użytkownicy mogą zamieszczać recenzje, komentarze oraz inną treść; wysyłać e-kartki oraz inne wiadomości; oraz zamieszczać sugestie, pomysły, komentarze, pytania lub inne informacje, pod warunkiem, że treść nie jest nielegalna, nieprzyzwoita, obraźliwa, nie stanowi groźby, zniesławienia, nie narusza prywatności ani praw własności intelektualnej lub w inny sposób nie wyrządza szkody osobom trzecim ani też nie jest niewłaściwa i nie zawiera lub nie stanowi wirusów oprogramowania, kampanii politycznej, zachęty do kupna, listów-łańcuszków, zbiorowego mailingu lub jakiejkolwiek formy spamu. Nie wolno posługiwać się fałszywym adresem e-mail, podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani w inny sposób wprowadzać w błąd, jeśli chodzi o pochodzenie kartki czy też innej treści. Zastrzegamy sobie prawo, jednakże bez obowiązku, do usunięcia lub edycji takiej treści. Jeśli zamieszczają Państwo lub przesyłają materiał, a my nie wskażemy inaczej, oznacza to, że tym samym udzielają Państwo: (a) Riot Games niewyłącznego, bezpłatnego i w pełni sublicencjonowalnego, przenoszalnego prawa do wykorzystywania, powielania, modyfikacji, adaptacji, publikowania, tłumaczenia, tworzenia utworów zależnych, dystrybucji i prezentacji takiej treści na całym świecie i we wszystkich środkach przekazu; oraz (b) Riot Games, jego sublicencjobiorcom i cesjonariuszom prawa do wykorzystania wedle uznania imienia i/lub nazwiska, które Państwo podali w związku z przesłaną treścią. W ramach niniejszego przepisu nie następuje przekazanie jakichkolwiek praw osobistych.

Potwierdzają Państwo, że prawa przyznane nam zgodnie z powyższym będą nieodwołalne w trakcie całego okresu ochrony Państwa praw własności intelektualnej związanych z takimi treściami i materiałami. W zakresie w jakim jest to prawnie dozwolone, zgadzają się Państwo zrzec się prawa do bycia wskazanym jako autor takich treści oraz prawa do sprzeciwu wobec niewłaściwego traktowania tychże treści. Zgadzają się państwo wykonać wszelkie dalsze działania konieczne do doskonalenia wyżej wspomnianych praw, których udzielają Państwo Riot Games, łącznie ze sporządzeniem na nasz wniosek aktów i dokumentów.

Oświadczają Państwo i gwarantują, że posiadają lub w jakikolwiek inny sposób kontrolują wszelkie prawa do treści, które zamieszczają; oraz że na dzień zamieszczenia treści lub materiału: (i) treść i materiał są dokładne; oraz (ii) wykorzystanie podanej przez Państwa treści lub materiału nie narusza żadnych obowiązujących polityk czy wytycznych oraz nie wyrządzi szkody jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi (w tym, że treść lub materiał nie stanowi zniesławienia).

V. AKTUALIZACJE I ZMIANY

A. Umowa. Riot Games zastrzega sobie prawo, wedle własnego wyłącznego uznania, do rewidowania, aktualizowania, zmian, modyfikacji, dodatków, uzupełnień lub usuwania określonych warunków niniejszej Umowy w miarę ewolucji i rozwoju Materiałów; pod warunkiem jednak, że istotne zmiany w Umowie nie będą miały mocy wstecznej bez Państwa zgody. Takie zmiany wchodzą w życie w przypadku, gdy będą Państwo nadal korzystali z naszych usług i nie sprzeciwią się zmianom w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o takich zmianach; najnowsza wersja będzie jednak zawsze zamieszczana na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo zapoznać się z aktualną wersją Umowy klikając na link „Warunki Korzystania” zamieszczony na dole Strony. Do Państwa odpowiedzialności należy okresowe sprawdzanie zmian w niniejszej Umowie. Jeśli jakaś zmiana będzie w naszym uznaniu istotna, powiadomimy Państwa o niej. Jeśli jakiekolwiek przyszłe zmiany w Umowie będą dla Państwa nie do przyjęcia lub w ich wyniku przestaną Państwo przestrzegać niniejszej Umowy lub stosować się do niej, powinni Państwo sprzeciwić się zmianom w określonym wyżej terminie lub wypowiedzieć niniejszą Umowę i niezwłocznie zaprzestać korzystania z Materiałów. Jeżeli po zmianie Umowy będą Państwo nadal korzystać z jakichkolwiek Materiałów, bez sprzeciwienia się zmianom, będzie to stanowiło nieodwołalną i całkowitą akceptację wszelkich takich zmian.

B. Materiały. Dla celów ulepszenia Materiałów, wyrażają Państwo zgodę na to, by Riot Games mógł zmieniać, modyfikować, aktualizować, zawieszać, osłabiać lub ograniczać dostęp do jakichkolwiek właściwości lub części Materiałów.

VI. LINKI

Strona może zawierać linki do stron obsługiwanych przez inne podmioty. Riot Games podaje Państwu te linki dla Państwa wygody, bądź też linki takie mogą zamieszczać inni użytkownicy. Z takich linków oraz stron zewnętrznych korzystają Państwo na własne ryzyko. Linkowane strony nie pozostają pod kontrolą Riot Games, a Riot Games nie odpowiada za treści dostępne na innych stronach. Takie linki nie oznaczają, że Riot Games popiera informacje lub materiały zawarte na innej stronie i Riot Games nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w związku z dostępem do i korzystaniem z takich stron.

Gdyby chcieli Państwo zamieścić na Stronie link do strony zewnętrznej, o ile pisemna umowa pomiędzy Państwem a Riot Games nie stanowi inaczej, wówczas przyjmują Państwo do wiadomości i akceptują poniższe: (i) wygląd, pozycja oraz inne aspekty takiego linku nie mogą działać na szkodę lub osłabiać reputacji związanej z nazwą i znakami towarowymi Riot Games i/lub jego licencjodawców; (ii) wygląd pozycja i inne atrybuty takiego linku nie mogą wywoływać fałszywego wrażenia, że dana organizacja lub podmiot jest sponsorowany przez, stowarzyszony lub powiązany z Riot Games; (iii) po wyborze przez użytkownika, link musi pokazywać stronę zewnętrzną na pełnym ekranie, a nie w ramce w obrębie Strony, na jakiej jest podany; oraz (iv) Riot Games zastrzega sobie prawo do odwołania zgody na zamieszczenie linku w każdym czasie oraz wedle własnego uznania.

VII. POWIADOMIENIA ORAZ PROCEDURA DLA ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH

Jeśli są Państwo właścicielem praw autorskich lub przedstawicielem właściciela oraz uważacie, że treść zamieszczona na Stronie przez użytkownika Riot Games narusza wasze prawa autorskie, prosimy o przesłanie zawiadomienia na adres copyright@riotgames.com. Prosimy, by w powiadomieniu zamieścić opis utworu chronionego prawem autorskim, które Państwa zdaniem zostało naruszone, adres URL lokalizacji na Stronie Riot Games, która zawiera materiał, stanowiący Państwa zdaniem naruszenie, oraz Państwa dane kontaktowe.

Jeśli mieszkają Państwo w Stanach Zjednoczonych, prosimy przekazać zawiadomienie zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512(c)) do Przedstawiciela Riot Games ds. Praw Autorskich, uwzględniając poniższe informacje:

A. Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela praw autorskich;

B. Opis utworu chronionego prawem autorskim, które Państwa zdaniem zostało naruszone;

C. URL lokalizacji na Stronie Riot Games, która zawiera materiał, stanowiący Państwa zdaniem naruszenie;

D. Państwa adres, numer telefonu i adres e-mail;

E. Oświadczenie, że w dobrej wierze uważają Państwo, że przedmiotowe wykorzystanie materiału nie zostało autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub nie jest dozwolone prawnie; oraz

F. Oświadczenie sporządzone pod groźbą kary za składanie fałszywych zeznań, w którym oznajmiacie Państwo, że powyższe informacje podane w powiadomieniu są dokładne i że są Państwo właścicielem praw autorskich bądź też mają upoważnienie do występowania w imieniu właściciela praw autorskich.

Z Przedstawicielem Riot Games ds. Praw Autorskich można się skontaktować pod adresem: Riot Games, Inc., 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, CA 90064 DO WIADOMOŚCI: Przedstawiciela ds. Praw Autorskich; lub na adres e-mail: copyright@riotgames.com. Podany adres e-mail służy jedynie do odbierania powiadomień, o których mowa powyżej, nie zaś do przesyłania ogólnych zapytań czy wniosków kierowanych do Riot Games. Ze względów bezpieczeństwa na powyższy adres nie wolno przysyłać załączników. Zatem wszelkie powiadomienia o naruszeniach przesyłane drogą elektroniczną z załącznikiem nie zostaną odebrane ani przetworzone. Prosimy pamiętać, że powiadomienia te stanowią zawiadomienia prawne, zaś Riot Games może przekazać kopie takich powiadomień stronom sporu prawnego lub stronom trzecim, wedle uznania lub zgodnie z wymogami prawnymi. Polityka Prywatności nie chroni informacji podanych w takich zawiadomieniach.

VIII. WYŁĄCZENIA GWARANCJI

MATERIAŁY SĄ PAŃSTWU UDOSTĘPNIANE W AKTUALNEJ POSTACI ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI CZY OŚWIADCZEŃ, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, RIOT GAMES WYKLUCZA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE DO MATERIAŁÓW, W TYM RÓWNIEŻ, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANE GWARANCJE WŁASNOŚCI, BRAKU NARUSZEŃ, ZDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WSZELKIE GWARANCJE MOGĄCE WYNIKAĆ Z HANDLU, DZIAŁALNOŚCI LUB UŻYCIA W OBROCIE ORAZ WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE DOKŁADNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB JAKOŚCI JAKIEJKOLWIEK TREŚCI LUB INFORMACJI ZAWARTEJ W MATERIAŁACH. RIOT GAMES NIE GWARANTUJE, ŻE MATERIAŁY BĘDĄ NIEZAKŁÓCONE I WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE MATERIAŁY BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. PRZYJMUJĄ PAŃSTWO CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR MATERIAŁÓW W CELU UZYSKANIA ZAMIERZONYCH REZULTATÓW ORAZ ZA INSTALACJĘ, UŻYTKOWANIE ORAZ REZULTATY UZYSKANE W WYNIKU WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW. Z uwagi na fakt, że w niektórych państwach lub jurysdykcjach wyłączenie gwarancji dorozumianych nie jest dozwolone, powyższe wyłączenie może w Państwa przypadku nie obowiązywać w całości lub częściowo.

IX. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

NINIEJSZYM ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO ZWOLNIĆ RIOT GAMES ORAZ JEGO PODMIOTY POWIĄZANE, PRACOWNIKÓW, KIEROWNIKÓW ORAZ LICENCJODAWCÓW Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, CHRONIĆ ICH ORAZ ZABEZPIECZYĆ PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI, POZWAMI, SZKODAMI, STRATAMI, KOSZTAMI I ZOBOWIĄZANIAMI (WRAZ Z WYNAGRODZENIEM PRAWNIKÓW), KTÓRE WYNIKAJĄ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z PAŃSTWA WINY ORAZ WYNIKAJĄ LUB POWSTAJĄ Z POWODU UŻYTKOWANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA PRZEZ PAŃSTWA MATERIAŁÓW LUB Z POWODU JAKIEGOKOLWIEK NARUSZENIA PRZEZ PAŃSTWA JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LUB POLITYKI PRYWATNOŚCI. Riot Games zastrzega sobie prawo, wedle własnego wyłącznego uznania i na własny koszt, do przyjęcia samodzielnej obrony i przejęcia wyłącznej kontroli w  przypadku roszczeń, które w innym wypadku podlegałyby zwolnieniu z odpowiedzialności przez Państwa, zaś w takim przypadku będą Państwo współpracować z Riot Games w celu zastosowania dostępnych środków ochrony.

X. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU I WEDŁUG ŻADNYCH KONCEPCJI PRAWNYCH, W ZWIĄZKU Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONTRAKTOWĄ, DELIKTOWĄ (ŁĄCZNIE Z NIEDBALSTWEM), PEŁNĄ LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ, RIOT GAMES NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM PAŃSTWA LUB WZGLĘDEM KOGOKOLWIEK INNEGO Z TYTUŁU WSZELKIEGO RODZAJU SZKÓD POŚREDNICH,  WYNIKOWYCH, UBOCZNYCH, WYJĄTKOWYCH, PRZYPADKOWYCH, WZORCOWYCH LUB SANKCYJNYCH (W TYM, BEZ OGRANICZENIA, RÓWNIEŻ SZKÓD Z TYTUŁU UTRATY TRANSAKCJI, DANYCH, REPUTACJI LUB UTRACONYCH KORZYŚCI), LUB Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD ZWIĄZANYCH Z JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU RAŻĄCYM NIEDBALSTWEM (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, RÓWNIEŻ SZKÓD Z TYTUŁU PRZESTOJÓW W PRACY, AWARII LUB NIEWŁAŚCIWEGO DZIAŁANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH STRAT LUB SZKÓD HANDLOWYCH) WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA PRZEZ PAŃSTWA MATERIAŁÓW, NAWET JEŚLI RIOT GAMES WIEDZIAŁO LUB POWINNO BYŁO WIEDZIEĆ, ŻE TAKIE SZKODY SĄ MOŻLIWE. RIOT GAMES W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE SZKODY POWYŻEJ JAKIEJKOLWIEK KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ PAŃSTWA NA RZECZ RIOT GAMES Z TYTUŁU TRANSAKCJI NA STRONIE, JEŚLI TAKOWE MIAŁY MIEJSCE, W OKRESIE SZEŚCIU (6) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH CHWILĘ, W KTÓREJ ZAISTNIAŁA PODSTAWA PAŃSTWA ROSZCZENIA.

Niezależnie od wyżej wspomnianych ograniczeń odpowiedzialności, ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI RIOT GAMES (i) z tytułu szkód powstałych w wyniku utraty życia lub zdrowia powstałych w wyniku naruszenia obowiązków spowodowanego niedbalstwem bądź też wynikającego z winy umyślnej lub naruszenia obowiązków spowodowanego niedbalstwem po stronie przedstawiciela prawnego lub osoby, której powierzono wykonywanie obowiązków Riot Games lub (ii) z tytułu innych szkód wynikających z naruszenia obowiązków spowodowanego rażącym niedbalstwem po stronie Riot Games bądź też wynikającego z winy umyślnej lub niedbalstwa po stronie przedstawiciela prawnego lub osoby, której powierzono wykonywanie obowiązków Riot Games; (iii) z winy umyślnej; (iv) z tytułu szkód powstałych z naruszenia obowiązku spowodowanego niedbalstwem w przypadku obowiązku, który jest niezbędny do wykonania umowy przez Riot Games („Kluczowe Obowiązki”) w zakresie typowym i możliwym do przewidzenia; (v) z tytułu jakiejkolwiek gwarancji udzielonej Państwu przez Riot Games ; oraz (vi) z tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach obowiązujących w danej jurysdykcji przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Z racji tego, że niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód ubocznych lub wynikowych, w takich państwach lub jurysdykcjach odpowiedzialność Riot Games będzie ograniczona w największym stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo.

XI. ŚRODKI NAPRAWCZE NA ZASADZIE SŁUSZNOŚCI

Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości i potwierdzają, że Riot Games poniosłoby nieodwracalne szkody, gdyby niniejsza Umowa nie była szczegółowo egzekwowana. Zatem w dodatku do zadośćuczynienia pieniężnego oraz innego, zgodnie z tym, co przewiduje prawo, potwierdzają Państwo, że Riot Games ma prawo do uzyskania nakazu określonego zachowania lub innego zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego, bez konieczności wnoszenia kaucji, innego zabezpieczenia czy dowodu wystąpienia szkód, w ramach zadośćuczynienia z tytułu jakiegokolwiek naruszenia czy grożącego naruszenia niniejszej Umowy. Dodatkowo, w przypadku, gdy którakolwiek ze stron zainicjuje jakąkolwiek czynność lub postępowanie administracyjne lub prawne w związku z Umową, zgodnie z niniejszym postanowieniem, strona wygrywająca taką czynność lub postępowanie będzie miała prawo do uzyskania od drugiej strony wszelkich kosztów, wynagrodzenia prawników oraz innych wydatków poniesionych przez stronę wygrywającą w wyniku zainicjowania czynności lub postępowania.

XII. NEGOCJACJE, WIĄŻĄCY ARBITRAŻ I PRAWO WŁAŚCIWE

A. Negocjacje. Spory mogą być kosztowne i czasochłonne dla obu stron. Chcąc przyspieszyć rozwiązanie i zredukować koszty wszelkich roszczeń czy sporów związanych z niniejszą Umową („Roszczenia”), zarówno Państwo jak i Riot Games zgadzają się w pierwszej kolejności podjąć próbę nieformalnej negocjacji wszelkich Roszczeń przez co najmniej trzydzieści (30) dni (z wyjątkiem tych Roszczeń, które są wyraźnie wyłączone w punkcie XII.B poniżej). Riot Games prześle swoje powiadomienie na adres, który ma w aktach, jeśli podali Państwo Riot Games dodatkowe dane kontaktowe (np. biorąc udział w promocji lub ankiecie, albo kontaktując się z obsługą klienta). W innym wypadku Riot Games wyśle powiadomienie na adres e-mail skojarzony z Państwa Kontem. Państwo zaś wyślecie powiadomienie na adres Riot Games Ireland Merchandise Limited, P.O. Box 11989, Dublin 2, Republika Irlandii, Do wiadomości: Działu Prawnego. Prosimy pamiętać, że niniejsza procedura nieformalnego rozwiązania sporu nie skutkuje zawieszeniem jakichkolwiek ustawowych okresów przedawnienia związanych z wniesieniem Roszczenia.

B. Wyjątki od Negocjacji. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zarówno Państwo jak i Riot Games potwierdzają, że poniższe Roszczenia nie będą objęte powyższymi zapisami dotyczącymi negocjacji: (i) wszelkie Roszczenia mające na celu wyegzekwowanie lub ochronę, lub też dotyczące istnienia wszelkich praw własności intelektualnej Państwa lub Riot Games; (ii) wszelkie Roszczenia związane lub wynikające z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieautoryzowanego użytkowania; oraz (iii) wszelkie roszczenia z tytułu zadośćuczynienia na zasadzie słuszności. W dodatku do powyższego, każda ze stron może zamiast postępowania sądowego złożyć indywidualny pozew w sądzie drobnych roszczeń w przypadku Roszczeń należących do właściwości takich sądów.

C. Prawo właściwe. Jeżeli niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, niniejsza Umowa podlega prawu Republiki Irlandii i zgodnie z nim będzie interpretowana, bez względu na zasady dotyczące kolizji praw. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów jest jednoznacznie wyłączone. Inne prawa mogą mieć zastosowanie, jeśli dostęp do Strony uzyskują Państwo spoza Republiki Irlandii. W takim wypadku takie lokalne prawa będą miały wpływ na Umowę tylko w stopniu niezbędnym w danej jurysdykcji, zaś niniejsza Umowa będzie interpretowana tak, by można było możliwie jak najskuteczniej stosować warunki niniejszej Umowy. Odpowiadają Państwo za zgodność ze wszystkimi lokalnymi przepisami prawa, jeśli oraz w stopniu, w jakim lokalne prawa mają zastosowanie. The New Zealand Consumer Guarantees Act (Nowozelandzka Ustawa o Gwarancjach dla Konsumentów) z roku 1993 („Ustawa”) może mieć zastosowanie do Strony, jeśli uzyskują Państwo dostęp do niej z Nowej Zelandii lub zamieszkują Państwo w Nowej Zelandii. Niezależnie od wszelkich postanowień niniejszej Umowy stanowiących inaczej, jeśli Ustawa ma zastosowanie, wówczas mogą Państwo mieć inne prawa lub środki prawne, zgodnie z tym, co wskazuje Ustawa, przy czym mogą one być stosowane w dodatku do lub zamiast tych opisanych w niniejszej Umowie. Jeśli uzyskują Państwo dostęp do Strony z obszaru Wspólnoty Europejskiej, są jej mieszkańcami i są konsumentami, wówczas mogą Państwo mieć inne lub dodatkowe obowiązkowe prawa lub środki prawne przewidziane prawem, zgodnie z tym, co stanowi niniejsza Umowa.

XIII. WYPOWIEDZENIE

Niniejsza Umowa (oraz wszelkie późniejsze modyfikacje, jeśli takowe będą miały miejsce) pozostaną w mocy dopóki nie zostaną wypowiedziane. Zarówno Państwo, jak i Riot Games mogą wypowiedzieć niniejszą Umowę w każdej chwili, z podaniem przyczyn lub bez.

XIV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

A. Cesja. Riot Games może scedować niniejszą Umowę, w całości lub częściowo, na dowolną osobę lub podmiot w każdym czasie, za Państwa zgodą lub bez. Państwo zaś nie mogą scedować niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Riot Games, zaś wszelkie przypadki cesji dokonanej przez Państwa bez upoważnienia będą nieważne.

B. Kontakt z Klientem. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania w związku z niniejszymi warunkami, lub jeśli chcą się skontaktować z Riot Games z innego powodu, prosimy o kontakt ze wsparciem klienta Riot Games tutaj.

C. Całość Umowy. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Państwem a Riot Games odnośnie Strony oraz przedmiotu niniejszej Umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub obecne porozumienia między Państwem a Riot Games.

D. Siła Wyższa. Riot Games nie odpowiada za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie wynikające z przyczyn pozostających poza rozsądną kontrolą Riot Games, w tym, bez ograniczenia, wszelkie niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub przyczyn pozostających poza kontrolą Riot Games, takich jak klęski żywiołowe, wojna, akty terroryzmu, rozruchy, embarga, działania władz cywilnych lub wojskowych, pożar, powódź, wypadki, strajki lub niedobór środków transportu, paliwa, energii, siły roboczej lub materiałów.

E. Lokalizacja. Strona jest obsługiwana przez Riot Games w Republice Irlandii. Ci, którzy uzyskują dostęp do Strony z lokalizacji poza Republiką Irlandii robią tak z własnej inicjatywy i odpowiadają za zgodność ze stosownymi lokalnymi przepisami prawa.

F. Brak spółki. Potwierdzają Państwo, że w wyniku niniejszej Umowy lub korzystania ze Strony nie powstaje między Państwem a Riot Games żadne wspólne przedsięwzięcie, spółka, stosunek pracy czy przedstawicielstwa.

G. Brak Zrzeczenia się. Jeśli Riot Games nie egzekwuje jakiegoś postanowienia niniejszej Umowy, nie może to być w żadnym wypadku interpretowane jako obecna lub przyszła rezygnacja z takiego postanowienia; nie wpływa to też w żaden sposób na prawo którejkolwiek ze stron do egzekwowania każdego z takich postanowień w okresie późniejszym. Wyraźna rezygnacja Riot Games z jakiegokolwiek postanowienia, warunku lub wymogu Umowy nie będzie stanowić rezygnacji z przyszłego obowiązku przestrzegania tego postanowienia, warunku lub wymogu.

H. Powiadomienia. Jeśli niniejsza Umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, wszystkie zawiadomienia przekazane przez Państwa lub wymagane zgodnie z niniejszą Umową będą w formie pisemnej i będą adresowane do: Riot Games Ireland Merchandise Limited, P.O. Box 11989, Dublin 2, Republika Irlandii.

I. Klauzula salwatoryjna. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienie takie zostanie zmienione w takim stopniu, jaki jest konieczny by stało się ono możliwe do wyegzekwowania w jak największym dozwolonym stopniu tak, by odpowiadało intencjom stron, zaś pozostała część niniejszej Umowy zachowa pełną moc prawną. Jeśli jednak zostanie stwierdzone, że postanowienie takie nie może być zmienione, wówczas postanowienie to zostanie uznane za odrębne od niniejszych warunków i nie będzie to miało wpływu na ważność i możliwość egzekwowania pozostałych postanowień Umowy.

J. Nagłówki. Nagłówki poszczególnych części niniejszej Umowy służą jedynie wygodzie czytającego i nie mają wpływu na interpretację niniejszej Umowy ani żadnego innego skutku prawnego.

K. Obowiązywanie po zakończeniu Umowy. Zapisy punktów IV-XIII będą obowiązywać po jakimkolwiek wypowiedzeniu niniejszej Umowy.

NINIEJSZYM POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE PRZECZYTALI I ZROZUMIELI POWYŻSZĄ UMOWĘ DOTYCZĄCĄ WARUNKÓW KORZYSTANIA I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE ZALOGOWANIE SIĘ NA STRONIE I/LUB SKORZYSTANIE PRZEZ PAŃSTWA Z JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW STANOWI POTWIERDZENIE ZGODY NA ZWIĄZANIE SIĘ WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY.